Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Pedicure Salon Overwaard

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen de Pedicure Salon Overwaard en een cliënt waarop Pedicure Salon Overwaard deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.Verplichtingen:

- Pedicure Salon Overwaard heeft de verplichting om een behandeling en daarmee direct verband houdende diensten adequaat uit te voeren.

- De cliënt heeft de verplichting om:

  • alle relevante informatie te verstrekken voor een behandeling met betrekking tot voorgeschiedenis, verwachtingen, voetproblemen, contra-indicaties, bijzonderheden, afwijkingen en wijzigingen in deze informatie die van belang zijn voor de behandeling en daarmee direct verband houdende diensten
  • te betalen voor de geleverde behandelingen en daarmee direct verband houdende diensten en / of geleverde producten.
  • een niet, of niet tijdig, afgezegde afspraak die in rekening wordt gebracht, te voldoen.

 

3. Afspraken

Behandelen vinden uitsluitend op afspraak plaats. Afspraken kunnen telefonisch of via de website worden gemaakt.

De cliënt dient bij verhindering van een afspraak deze zo spoedig mogelijk – uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak – aan Pedicure Salon Overwaard door te geven. De afmelding kan telefonisch of per e-mail geschieden.

Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, dan mag Pedicure Salon Overwaard 100% honorarium voor de gereserveerde tijd aan cliënt doorberekenen

Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, dan mag Pedicure Salon Overwaard de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

Bij verhindering van de afspraak door Pedicure Salon Overwaard, dient deze annulering zo spoedig mogelijk aan de cliënt te zijn doorgegeven, doch uiterlijk 24 uur van te voren.

Bij verhindering door overmacht hoeven beide partijen zich niet aan bovenstaande verplichtingen te houden. Overmacht omvat datgene wat de Wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Tarieven en betaling

Pedicure Salon Overwaard vermeldt alle tarieven van behandelingen zichtbaar op de website van de praktijk, alsmede prijswijzigingen minimaal 1 maand voor de ingangsdatum. De gemelde tarieven zijn inclusief 21% btw.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de instrumentele behandeling en eventuele producten, contact of per pinbetaling te voldoen. In uitzonderingen waarbij sprake is van onvoorziene omstandigheden, mag de cliënt de factuur per overboeking betalen. De cliënt stelt zich hiermee verplicht om de factuur per omgaande over te maken aan Pedicure Salon Overwaard.

Pedicure Salon Overwaard is gerechtigd om voor niet betaalde facturen een incassobureau in te schakelen.

5. Personeel in de praktijk

Indien Pedicure Salon Overwaard dit voor een goede uitvoering van de behandeling wenselijk acht, dan heeft zij het recht om zonder overleg met de cliënt bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door medewerkers.

6. Persoonsgegeven en privacy

  1. Door bevestigen van uw onlineafspraak gaat u akkoord met het opslaan van uw persoonsgegevens.
  2. Alle informatie die wordt verstrekt door cliënt wordt vertrouwelijk behandeld.
  3. Zonder toestemming van cliënt worden geen gegevens aan derden verstrekt.
  4. Alle persoonlijke cliëntgegevens die nodig zijn voor een adequate behandeling worden zorgvuldig beheerd, conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
  5. Na 7 jaar worden de gegevens automatisch gewist indien u geen gebruik meer maakt van onze diensten. Dit termijn wordt aangehouden aangezien wij aan de Belastingdienst moeten kunnen aantonen welke diensten er zijn verricht en wanneer. 
  6. Mocht er onverhoopt een inbreuk worden gedaan van buitenaf op de persoonsgegevens dan stellen wij u hiervan op de hoogte.

Het is ten alle tijden mogelijk om schriftelijk een verzoek in te dienen om uw gegevens eerder te laten verwijderen uit het systeem.

7. Geheimhouding

Pedicure Salon Overwaard is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt verteld tijdens een behandeling.

De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Pedicure Salon Overwaard verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

8. Aansprakelijkheid

Pedicure Salon Overwaard kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Pedicure Salon Overwaard is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke eigendommen die door cliënt zijn meegenomen naar de praktijk.

9. Beschadiging en diefstal

De cliënt is aansprakelijk voor toegebrachte schade aan het pand van vestiging, de gehuurde behandelruimte, het meubilair, instrumenten en/of materialen van Pedicure Salon Overwaard.

Diefstal wordt door Pedicure Salon Overwaard altijd gemeld bij de politie.

10. Garantie

Pedicure Salon Overwaard geeft één week (zeven dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie komt te vervallen indien:

* de cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd

* de cliënt de verwijzing naar een andere discipline niet heeft opgevolgd

* de cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing of aanwijzingen heeft gebruikt.

11. Klachten

Indien een cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven dagen, schriftelijk worden gemeld aan Pedicure Salon Overwaard.

Pedicure Salon Overwaard dient de cliënt binnen zeven dagen na ontvangst van de schriftelijke klacht, een adequaat antwoord te geven. Indien de klacht gegrond is dan zal Pedicure Salon Overwaard de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen. Indien Pedicure Salon Overwaard en cliënt niet tot overeenstemming kunnen komen dan kan de cliënt het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie.

12. Gedrag

De cliënt dient zich in de praktijk volgens de algemeen aanvaarde normen te gedragen. Indien een cliënt na waarschuwing, onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Pedicure Salon Overwaard het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te ontzeggen zonder opgaaf van redenen.

Uw voeten dienen gewassen/hygiënisch te zijn voor iedere behandeling

13. Recht

Op welke overeenkomst tussen Pedicure Salon Overwaard en cliënt is het Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalen.d. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie cq de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.